......

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gen người Việt

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gen người Việt

Nghiên cứu khoa học về Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ gen người Việt của tác giả Lê Sỹ Vinh (Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec). Kết quả nghiên cứu được báo cáo tại Hội thảo Gen và tế bào Vinmec III diễn ra ngày 31/10/2019 tại Hà Nội.