Sinh hoạt khoa học hàng tháng

Các buổi sinh hoạt Khoa học của Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec được tổ chức định kỳ hàng tháng. Tại buổi họp, các cán bộ nghiên cứu được Viện trưởng yêu cầu trình bày những cập nhật mới nhất về các nghiên cứu tiến bộ của y văn thế giới liên quan đến lĩnh vực Tế bào gốc và Công nghệ Gen, và tóm tắt khả năng có thể nghiên cứu ứng dụng tại Vinmec, đặc biệt các chuyên đề liên quan đến định hướng nghiên cứu của Viện, cụ thể:

  • Liệu pháp CAR-T trong điều trị bệnh (Liệu pháp CART cho u đặc, Tổng quan về lymphoma, Ghép tế bào gốc cho bệnh nhân Hodkin)
  • Tế bào chết trong truyền Tế bào gốc
  • Sản xuất và ứng dụng điều tri bệnh của thể tiết ngoại bào (EV)
  • Nghiên cứu ứng dụng của chất tiết từ tế bào gốc (Cơ chế phân tử và tiềm năng điều trị bệnh của chất tiết từ tế bào gốc trung mô; Chất tiết từ tế bào giết tự nhiên (tế bào NK) trong điều trị ung thư)
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công gen
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen
Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen

31 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec