......
Dự án Triển khai ngân hàng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ và dây rốn

Dự án Triển khai ngân hàng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ và dây rốn

Dự án Triển khai ngân hàng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ và dây rốn nhằm xây dựng dịch vụ thu thập, phân lập, nuôi cấy tăng sinh, đánh giá tính chất tế bào gốc, và lưu trữ tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ, và dây rốn đầu tiên tại Việt Nam.