......

Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có ETCO2, IBP), B40i

Hình ảnh của Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có ETCO2, IBP), B40i

Các bệnh liên quan