......
Thông báo lịch hoạt động Bệnh viện ĐKQT Vinmec Đà Nẵng từ 07/09/2021

Thông báo lịch hoạt động Bệnh viện ĐKQT Vinmec Đà Nẵng từ 07/09/2021

Căn cứ công văn số 2905/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng ngày 03/09/2021 về tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/07/2021 của Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Đà Nẵng gửi thông báo lịch hoạt động của bệnh viện từ 07/09/2021