......
Các thông tin về mẫu tế bào gốc máu cuống rốn/dây rốn của con tôi có được bảo mật không?

Các thông tin về mẫu tế bào gốc máu cuống rốn/dây rốn của con tôi có được bảo mật không?

Các thông tin khách hàng cũng như thông tin về mẫu sẽ được bảo mật tuyệt đối. Việc bảo mật này cũng được ghi rõ trong hợp đồng.