......

Hình ảnh Siêu âm tim cản âm

Tổng quan về Siêu âm tim cản âm

  • Tên khoa học: Siêu âm tim cản âm

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Siêu âm tim cản âm là phương pháp siêu âm phối hợp với tiêm chất cản âm vào mạch máu để tăng khả năng phát hiện các cấu trúc tim và các dòng chảy trong thăm dò siêu âm tim (qua thành ngực và qua thực quản).