......

Đo liều kiểm tra chất lượng kế hoạch trước xạ trị điều biến thể tích cung tròn

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 5/2015, Tr214-222

Tác giả: Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Đoàn Trung Hiệp, Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Trung Hiếu.

TÓM TẮT:

Mục tiêu: Nghiên cứu so sánh kết quả đo liều kiểm tra chất lượng kế hoạch trước xạ trị điều biến thể tích cung tròn sử dụng 2 hệ thống đo liều độc lập: MatriXX và Portal Dosimetry.

Đối tượng, phương pháp: Phân tích số liệu của 15 trường hợp xạ trị VMAT vùng đầu - cổ và vùng tiểu khung từ tháng 01/2015 đến hết tháng 08/2015 tại Trung tâm xạ trị - Bệnh viện ĐKQT Vinmec. Các kế hoạch VMAT được lập trên hệ thống lập kế hoạch xạ trị Eclipse v13.0. Các kế hoạch này sau đó sẽ được chuyển sang kế hoạch VMAT QA theo 2 cách: sử dụng MatriXX, và sử dụng Portal Dosimetry. Tiếp theo, thực hiện đo liều kiểm tra chất lượng các kế hoạch VMAT QA trên máy xạ trị Clinac iX. So sánh kết quả đo đạc trên MatriXX và Portal Dosimetry với kết quả tính toán trên kế hoạch bằng phương pháp đánh giá “Gamma Index”. Tiêu chuẩn chấp nhận kế hoạch: tỷ lệ đạt ≥ 95% với thông số ∆D/∆d = 3%/3mm. Một số kế hoạch phức tạp có thể cho phép tỷ lệ đạt ≥ 90%.

Kết quả: Tất cả 15 kế hoạch VMAT đều được chấp nhận với tỷ lệ đạt ≥ 95% cho cả MatriXX và Portal Dosimetry. Tỷ lệ đạt cho Portal Dosimetry hầu như không phụ thuộc vào độ phức tạp của kế hoạch và thường cao hơn (98 ÷ 99.9%) so với MAtriXX (95 ÷ 97%).

Kết luận: Nghiên cứu này chỉ ra rằng cả MatriXX và Portal Dosimetry đều có thể sử dụng tốt trong việc kiểm tra chất lượng kế hoạch VMAT trước điều trị. MatriXX cho phép so sánh trực tiếp liều đo đạc với liều tính toán. Portal Dosimetry chỉ có thể so sánh thông lượng đo đạc với thông lượng tính toán.

Từ khóa: Kiểm tra chất lượng, Portal Dosimetry, Xạ trị điều biến thể tích cung tròn.

110 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan