Trang thông tin điện tử của hệ thống Y tế Vinmec
Logo
Thủ tục bảo lãnh viện phí tại Vinmec
07/07/2015 11:28

 *** Lưu ý: KH có thẻ bảo hiểm vẫn phải tạm ứng tiền để chờ đến khi có kết quả bảo lãnh từ phía công ty bảo hiểm thì bệnh viện mới hoàn trả lại số tiền được bảo lãnh.

 

I

CÔNG TY BẢO HIỂM CÓ HỢP TÁC VỚI VINMEC

THỦ TỤC BẢO LÃNH

CHÚ Ý

Ngoại trú

Nội trú

1

Bảo hiểm Hùng Vương

Khách hàng ký Claim form và hóa đơn sau khi khám chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Không bao gồm Nha khoa

2

Pacific Cross

Khách hàng ký Claim form và hóa đơn sau khi khám chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Không bao gồm Nha khoa
* Chỉ dành cho khách hàng làm việc và cư trú tại Việt Nam

3

Bảo hiểm toàn cầu (GIC)

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện


* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

4

Bảo hiểm Xuân Thành

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

5

Bảo hiểm BIDV (BIC)

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện
* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

6

Bảo Việt Tokio Marine

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

7

Liberty Insurance

Khách hàng ký Claim form và hóa đơn sau khi khám chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

8

Chartis Việt Nam

Khách hàng ký Claim form và hóa đơn sau khi khám chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

9

INSMART

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Không bao gồm cấp cứu, thai sản

10

Vanbreda International

1) Viện phí ngoại trú dưới 200 USD: 
* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện
* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm
2) Viện phí ngoại trú trên 200 USD, phẫu thuật trong ngày:
* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm.


* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện.


* Khách hàng ký hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có).

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

11

WELLBE Việt Nam

Khách hàng ký Claim Form và hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh.

Khách hàng ký Claim Form và hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh.

 

12

Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện.


* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

13

Bảo hiểm PJICO

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện.


* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

14

Bảo Minh Hà Nội

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện.


* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

15

Bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam

* Khách hàng thanh toán trực tiếp cho bệnh viện.


* Bệnh viện hỗ trợ khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho bảo hiểm

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

 

16

Aioi Nissay Dowa Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh.

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

17

Sompo Japan Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

18

Tokyo Marine & Nichido Fire

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

19

Zurich Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

20

JI Accident & Fire Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

21

Fuji Fire & Marine

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

22

Asahi Fire & Marine

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

23

Sony Assurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

24

ACE Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

25

HS Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

26

Generali Group

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

27

SAISON Insurance

Khách hàng ký Claim form, hóa đơn sau khi khám, chữa bệnh

* Bệnh viện gửi yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho Công ty bảo hiểm
* Công ty bảo hiểm trả lời kết quả về bảo lãnh trực tiếp cho bệnh viện
* Khách hàng ký Claim form, hóa đơn và thanh toán phần viện phí bảo hiểm từ chối bảo lãnh (nếu có)

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện

II

CÔNG TY BẢO HIỂM KHÔNG CÓ HỢP TÁC VỚI VINMEC

* Khách hàng sử dụng dịch vụ y tế và thanh toán trực tiếp cho Vinmec.
* Vinmec cung cấp cho khách hàng các giấy tờ cần thiết để nộp cho công ty bảo hiểm, bao gồm:
+ Hóa đơn tài chính
+ Bảng kê phí dịch vụ
+ Báo cáo y tế
+ Đơn thuốc (nếu có)
+ Các chỉ định,các kết quả cận lâm sàng
+ Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
+ Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu phẫu thuật)

 

Chia sẻ bài này

        

 Copyright (c) 2015 by VINMEC. All rights reserved.
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com