......

Máy chụp CT mô phỏng (CT-SIM) Optima 580

Hình ảnh của Máy chụp CT mô phỏng (CT-SIM) Optima 580