......

Máy cấy máu phát hiện nhanh vi khuẩn BacT/Alert 3D