......

Hình ảnh Rã đông tinh trùng

Tổng quan về Rã đông tinh trùng

  • Tên khoa học: Rã đông tinh trùng 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Rã đông tinh trùng là kỹ thuật trong đó mẫu tinh trùng đông lạnh và lưu giữ trong bình trữ sẽ được rã đông, sau đó lọc rửa để sử dụng. Rã đông tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Rã đông tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm.